ANUNȚ Nr. 528/05.08.2021

CĂUTARE PARTENER PRIVAT PENTRU DEPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT  FINANȚAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014 – 2021, ÎN CADRUL PROGRAMULUI  DE FINANȚARE RO-CULTURA

 

În conformitate cu prevederile:

 • OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
  • Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
 • Procedurii interne de selecţie a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programe Operaţionale (aprobată prin Decizia Managerului CCGA nr.26/02.08.2021);

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, anunţă intenţia de a selecta un partener din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru implementarea unui proiect, potrivit condiţiilor de mai jos.

Propunerea de proiect va fi depusă spre finanţare în cadrul programului de finanţare RO-CULTURA, apelul de proiecte:  Consolidarea Antreprenoriatului Cultural şi Dezvoltarea Audienţei şi a Publicului.  Documentele apelului de proiecte pot fi consultate la adresa: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3

 1. Informaţii despre proiect:

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău,  instituţie publică, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul artelor spectacolului, aflată în subordinea Ministerului Culturii, anunţă public intenţia de a realiza proiectul „ArtInterAction. Dezvoltarea audienței și a publicului prin acțiuni de promovare a identității culturale, multiculturalismului și artei contemporane”  prin intermediul căruia să se dezvolte un cadru de cunoaștere și interrelaționare identitară între culturi provenind din spații geografice îndepărtate. „ArtInterAction” propune organizarea de evenimente și activități din diferite paliere cultural-artistice (arte performative, arte vizuale, etnografie, folclor, gastronomie), menite să deschidă ferestre de cunoaștere între spații de cultură și civilizație cu un nivel scăzut de interconexiune.


Titlul proiectului
„ArtInterAction. Dezvoltarea audienței și a publicului prin acțiuni de promovare a identității culturale, multiculturalismului și artei contemporane”

Obiectivul general al programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Obiective specifice:

– Creşterea accesului publicului larg la activități de promovare a identității culturale, multiculturalismului și artei contemporane:

– Dezvoltarea serviciilor de informare şi educare a publicului cu privire la oferta produselor culturale realizate de artiști români și străini;

– Dezvoltarea de modalităţi inovatoare de promovare şi valorificare a patrimoniului cultural, folosind mijloacele specifice creaţiei artistice contemporane


Principalele activităţi 
ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

A1. Management proiect;

A2. Schimb de experiență, Know-how și bune practici în sectoarele artistice culturale și creative cu entități din statele donatoare;

A3. Dezvoltarea de inițiative culturale în vederea educării publicului cu privire la atitudinea față de patrimoniul cultural național ;

A4. Activități de instruire formală și non-formală în vederea dezvoltării profesionale a membrilor echipei de proiect;

A5. Creșterea conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală și derularea de campanii de sensibilizare şi informare la nivel naţional, cu privire la conservarea şi protejarea patrimoniului cultural.

Partenerul va fi implicat în activităţile A3 şi A5. Organizaţiile interesate pot aduce contribuţii la una sau mai multe dintre activităţile proiectului.

Bugetul proiectului: 200.000 euro;

Durata şi calendarul de implementare a proiectului: 17 luni, decembrie 2022 – aprilie 2024, acest calendar poate suferi modificări, în funcţie de calendarul general al apelului de propuneri.

2. Condiţii de participare în calitate de partener

Organizaţia care va fi selectată în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect va trebui să îndeplinească cerinţele generale de eligibilitate specificate în documentele apelului de proiecte Consolidarea Antreprenoriatului Cultural şi Dezvoltarea Audienţei şi a Publicului. Acestea sunt prezentate în ghidul solicitantului, document care poate fi consultat la adresa: https://www.ro-cultura.ro/files/apel-2122-s3/RO/A1_Ghidul%20solicitantului.pdf

Profilul partenerului: entitate privată comercială, cu personalitate juridică, înfiinţată în România, a cărei activitate, conform documentelor statutare/constitutive/de înfiinţare, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Condiţii specifice de eligibilitate:

– Organizaţia a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani (faţă de data limită de lansare a apelului de proiecte) – condiţie eliminatorie.

– Organizaţia are experienţă în implementarea a cel puţin unui proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau are experienţă de cel puţin un an în domeniul activităţilor proiectului – condiţie eliminatorie.
– Organizaţia are experienţă în derularea de activităţi din sfera artelor spectacolului, artelor vizuale, și/sau valorificare a potențialului gastronomic specific zonei N-E a României;

SAU
– Organizaţia are experienţă în derularea de activităţi suport din categoria artelor spectacolului și de punere în valoare a patrimoniului cultural gastronomic, dovedită prin implicarea în alte proiecte culturale, artistice şi/sau de valorificare a patrimoniului gastronomic.

 1. Calendarul procedurii de selecţie

Publicarea anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/ partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 05.08.2021

Data limită a depunerii dosarului de înscriere: 16.08.2021, ora 14:00

Eventuale solicitări de clarificări se pot trimite până la data de: 11.08.2021, ora 17:00

Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maximum două zile lucrătoare, fără a depăşi data de 13.08.2021, ora 17:00

Data emiterii raportului procedurii de selecţie: 18.08.2021

Data transmiterii adresei de acceptare a partenerilor: 18.08.2021;

Interviu la sediul CCGA pentru completarea informaţiilor prezentate în dosar şi discutarea detaliilor privind colaborarea: 20.08.2021.

Data publicării anunţului cu privire la rezultatul final al procedurii de selecţie: 20.08.2021

 1. Modalităţi de transmitere a propunerilor

Entităţile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunţ de intenţie vor transmite prin poştă sau vor depune direct în plic sigilat cu menţiunea „Participare selecţie partener privat în proiectul „ArtInterAction. Dezvoltarea audienței și a publicului prin acțiuni de promovare ale identității culturale, multiculturalismului și artei contemporane”, la Secretariatul Centrului de Cultură „George Apostu”,  cu sediul în municipiul Bacău, Str. Crângului, Nr.18, cod poștal 600063,  sau prin email, în format scanat, la adresa cc.apostu@gmail.com,  următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener – Anexa 1;
 2. Fişa partenerului – Anexa 2;
 3. CV-uri ale persoanelor care vor fi implicate în proiect din partea partenerului, în format EUROPASS
 4. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect – în copie;
 5. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale.
 6. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2)
 7. Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).
  Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie modul în care doreşte să se implice şi pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat şi plus-valoarea adusă proiectului.

 

 1. Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentată pe site-ul Centrului de Cultură „George Apostu” (Anexa nr. 3). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 70 de puncte.

Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 70 de puncte.


Rezultatul selecţiei 
va fi publicat în data de 20.08.2021 pe site-ul www.centrulapostu.ro, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului – Anexa nr. 2.

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute de la domnul Alin Sebastian Popa, la adresa: cc.apostu@gmail.com, tel. 0766.259.314

MENȚIUNI:

 1. Centrul de Cultură „George Apostu” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea acordului de parteneriat.
 2. Selecția de partener nu creează nicio obligație pentru Centrul de Cultură „George Apostu”, în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare; toate activitățile desfășurate în timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părți.